Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd

Gwynedd Family History Society

Website Design: Mark Bryan V1.70
Cartref/Home Swyddogion/Officers Llyfrgell/Library Cylchgrawn/Journal Cyhoeddiadau/Publications Adrannau/Branches Ymaelodi/Membership Plwyf/Parishes Cysylltiadau/Links Amrywiol/Miscellaneous

Cais Aelodaeth/Application for Membership

Rydym yn awyddus i groesawu aelodau i’r gymdeithas- (Sieciau yn daladwy i CYMDEITHAS H.T.G ) neu TROSGLWYDDIAD BANC (Gyda’r dull hwn cysylltiwch a’r trysorydd ar treasurergfhs@gmail.com i gael y manylion angenrheidiol.)


We are eager to invite new members to the society- (Cheques payable to GWYNEDD F.H.S.) or a BANK TRANSFER (With this method consult the treasurer on treasurergfhs@gmail.com for the necessary details.)


Tal blynyddol - Annual Subscriptions:

Unigolion - £12 / Individual - £12
Sefydliadau - £12 / Institutions -  £12
Teuluoedd (yn yr un cyfeiriad) - £16 / Families (at same address) - £16
Tramor  - £18 / Overseas  - £18


Cliciwch yma er mwyn cael Ffurflen Ymaelodi.
Please click here for Membership Application Form.

TRAMOR-      Gallwch dalu gyda PayPal [Gyda’r dull hwn cysylltiwch ymlaen llaw naill gyda’r Trysorydd neu’r Swyddog Gwerthiant]


OVERSEAS-   You may pay via PayPal   [With this method please contact beforehand either the Treasurer or Sales Officer]


Cliciwch yma am Archeb Sefydlog Banc.
Please click here for Banker's Standing Order.


Rhodd Cymorth/Gift Aid
Ydych chi'n aelod sy'n drethdalwr yn y Deyrnas Unedig? Os felly, beth am helpu coffrau'r Gymdeithas (heb unrhyw gost ychwanegol) trwy gwblhau'r ffurflen Datganiad Rhodd Cymorth isod. Ar sail hyn fe all y Gymdeithas hawlio ad-daliad treth ar eich tanysgrifiad neu rodd.

Are you a member who is also a UK Income Tax payer? If so, please consider helping the Society to obtain some extra revenue at no additional cost to yourself. By completing this Gift Aid Declaration the Society can claim a tax refund on your subscription and donations.    

Cliciwch yma am ffurflen Datganiad Rhodd Cymorth.
Please click here for Gift Aid application form.